ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

ÖZNUR SAVUNMA HAVACILIK VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

ÖZNUR SAVUNMA HAVACILIK VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (*bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

· Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,

· Tedarikçi, danışman, vatandaş ve diğer çalışan adaylarımız ile aramızda doğan hizmet/mal akdi çerçevesinde,

· Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,

· İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,

· İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.

İlgili kişi olarak; işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan haklarınız konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

1. VERİ SORUMLUSU

Şirket olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

UNVAN : ÖZNUR SAVUNMA HAVACILIK VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES : Ahi Evran Mahallesi Anadolu Caddesi No:19

06935 Sincan / Ankara – TURKEY

İLETİŞİM : oznur@oznursavunma.com.tr

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KATEGORİLERİ, TÜRLERİ VE VERİ KATEGORİSİ BAZINDA VERİ İŞLEME SEBEPLERİMİZ

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Çalışan adayı Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

2.1. Kimlik Bilgileri: Kişilerin kimliklerine ilişkin verilerin bulunduğu veri grubudur.

-Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır-

- İşe kabul edilmediği takdirde başvuru tarihinden itibaren 1 yıl süre ile saklanır-

· İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

2.2. İletişim Bilgileri: Kişilerle iletişim kurulabilmesi için alınan verilerin bulunduğu veri grubudur.

-Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır-

- İşe kabul edilmediği takdirde başvuru tarihinden itibaren 1 yıl süre ile saklanır-

· Firmamız ile yapmış olduğunuz iş görüşmesine ilişkin tarafınıza olumlu/olumsuz dönüş sağlanabilmesi

2.3. Özlük Bilgileri: Kişilerin özlük dosyalarının oluşturulabilmesi için gerekli veri grubudur.

-Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır-

- İşe kabul edilmediği takdirde başvuru tarihinden itibaren 1 yıl süre ile saklanır-

· Başvurmuş olduğunuz pozisyona uygunluk değerlendirmesinin yapılabilmesi,

· İş başvurularının değerlendirilmesi,

· Yönetim faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

· Çalışan adaylarının görevlendirme süreçlerinin değerlendirilebilmesi,

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

2.4. Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kişilerin fotoğraflarının bulunduğu veri grubudur.

-Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır-

- İşe kabul edilmediği takdirde başvuru tarihinden itibaren 1 yıl süre ile saklanır-

· Göndermiş ya da bizzat getirmiş olduğunuz özgeçmiş belgelerinizde yahut iş başvurusu esnasında istenilen evraklar vasıtasıyla fotoğrafınızın tarafınızca Şirketimize iletilmesi suretiyle elde edilen belgelerin arşivlenmesi

2.5. Mesleki Deneyim: Çalışanlarımızın daha önceki iş tecrübelerinin bulunduğu veri grubudur.

-Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır-

- İşe kabul edilmediği takdirde başvuru tarihinden itibaren 1 yıl süre ile saklanır-

· Çalışan adaylarının değerlendirme ve göreve uygunluk durumlarının değerlendirilmesi,

2.6. Eğitim Bilgisi: Çalışan adaylarımızın mezun olduğu okul, yabancı dil seviyeleri gibi verileridir.

- Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır-

- İşe kabul edilmediği takdirde başvuru tarihinden itibaren 1 yıl süre ile saklanır-

· Personellerimize kültürel, kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitim olanakları sunulabilmesi,

· Personellerimize yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılım imkânı sunulması,

· Ücretlerin ödenmesi politikalarının ve programlamalarının yapılabilmesi,

· Personellerin görevlendirme ve yetki süreçlerinin yönetilebilmesi için eğitim durumlarının tespiti,

2.7. Fiziksel Mekan Güvenliği:

-3 Ay süre ile saklanmaktadır-

· Firmamız yerleşkesinde bulunan kameralar vasıtasıyla fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması

2.8. Hobi Bilgisi: Çalışan adaylarımızın hobilerine ilişkin verilerin bulunduğu gruptur.

-Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren uyarınca 10 yıl süre ile saklanır-

- İşe kabul edilmediği takdirde başvuru tarihinden itibaren 1 yıl süre ile saklanır-

· Personellerimizin kurum içi sportif etkinliklerle motivasyon, ekip ruhu ve aidiyet duygusunun gelişiminin desteklenmesi

3. İŞLENEN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

3.1. Sağlık Bilgisi: Kan Grubu Bilgisi, Sağlık Problem Bilgisi, İlaç Bilgisi, Protez Bilgisi

-İSG gereğince iş ilişkisinin sonra ermesinden itibaren 15 yıl süre ile saklanır-

- İşe kabul edilmediği takdirde başvuru tarihinden itibaren 1 yıl süre ile saklanır-

· Başvurmuş olduğunuz pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,

· Kamu sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Covid ile alakalı bilgilerin işlenmesi

3.2. Din Bilgisi: Din Bilgisi

-Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren uyarınca 10 yıl süre ile saklanır-

- İşe kabul edilmediği takdirde başvuru tarihinden itibaren 1 yıl süre ile saklanır-

  • Eski TC kimlik nüfus cüzdanlarının fotokopisinin çekilmesi suretiyle kimliğin arka yüzünde bulunan “dini ve kan grubu” bilgisi de firmamızca elde edilmektedir. Bu verilerinizin tarafımızca kullanılmamaktadır.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

· Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).

· Fiili imkânsızlık (“m.5/2-b”).

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).

· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).

· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).

· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

· Kanunlarda öngörülen halin varlığı (“m.6/3”).

hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık ve diğer verileriniz), işyeri hekimliğinin faaliyetlerini sürdürebilmesi, iş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun hareket edilebilmesi, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK’nın 6 (3) maddesinde belirtilen sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler (işyeri hekimi) veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilme hukuki sebebine dayanarak çalışan adayıın açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz, insan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak personelin açık rızası alınarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz, bu metnin (d) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

· İş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi

· Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi

· Özlük dosyasının oluşturulması için talep edilen bilgi ve belgelerin iletilmesi

· Çalışan adayı tarafından özgeçmişin iletilmesi

· İSG eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında

· Kurum içi periyodik kontrol ve denetimlerin gerçekleştirilmesi esnasında

· İşyeri hekimimizin kontrolleri esnasında

· Çalışan adayı özlük dosyasının düzenlenmesi amacıyla gerekli evrakların ibrazı ile

5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ BİLGİSİ

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca personelin açık rızası aranmaksızın, gerektiği kadar ve aktarma amacına uygun olacak biçimde gereksiz hiçbir bilgi paylaşılmayacak şekilde aktarılacaktır:

· Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) faaliyetleri ve maaş ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz banka ile paylaşılacaktır.

· İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları (Sosyal Sigortalar Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, Gelir İdaresi Başkanlığı ) ve yine mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla hizmet alınan özel kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

· Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen vergi denetimi kapsamında anlaşmalı olduğumuz bağımsız denetim firması ile paylaşılabilecektir.

· Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

· Muhasebe ve finans işlemlerimizin yürütülebilmesi amacıyla kullanmakta olduğumuz muhasebe programları ve dışarıdan hizmet aldığımız yeminli mali müşavirler ya da muhasebecilerle paylaşılacaktır.

· Kanunen yerine getirilmesi zorunlu olan yahut firmamızın gelişmesine katkı sağlayıcı her türlü dışarıdan hizmet alımı dolayısıyla dışarıdan hizmet alınan firma ya da şahıslarla KVKK kapsamında gizlilik sözleşmeleri imzalanarak paylaşılacaktır.

6. KVKK’NIN 11. MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

İlgili Kişi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde düzenlenen haklar kapsamında kişisel veri sahipleri;

· Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alabilir,

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkında bilgi edinebilir,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,

· KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınızın Kullanımı

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak haklarınız yukarıda sayılmış olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

· “Ahi Evran Mahallesi Anadolu Caddesi No:19 06935 Sincan / Ankara ” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

· Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

· Şirketimize önceden bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle oznur@oznursavunma.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Şirketimizin veri saklama politikası doğrultusunda verileriniz, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerine uygun olarak saklanır. Söz konusu sürenin dolması ya da kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması halinde, kişisel verileri silinir, yok edilir, imha edilir veya anonim hale getirilir.

8. DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirketin kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Şirket değişiklik yapma hakkını saklı tutar.